Sistemes de gestió en seguretat alimentària

T’ajudem a comprendre com cal procedir en cada cas, per garantir la seguretat alimentària.

Sistemes de gestió en seguretat alimentària

T’ajudem a comprendre com cal procedir en cada cas, per garantir la seguretat alimentària.

GMP+

(veterinària)

https://www.gmpplus.org/en

Saber més

Si tens una empresa de pinsos, ets productor de matèries primeres o additius per a alimentació animal, ets agent de compravenda, o ets pertanyent a un sector complementari i desitges exportar o accedir a vendre a determinats clients, que requereixin tenir certificada tota la seva cadena alimentària, GMP+ pot ser del vostre interès.

 • Els mòduls GMP+ FSA (Feed Safety Assurance) són un compendi de documents amb les normes per assegurar la innocuïtat dels pinsos en totes les baules de la cadena alimentària.
 • Els documents tipus A aglutinen tots els requisits de caràcter general per poder participar a l’esquema GMP+ amb independència del sector.
 • Els documents tipus B són els estàndards a partir dels quals es reflecteixen els requisits a complir segons al sector al qual pertanyi l’empresa. Es distingeixen quatre estàndards principals juntament amb els corresponents apèndixs a què poden fer referència.
 • Els documents tipus C, són requisits per a la certificació a l’esquema GMP+ i els documents tipus D, són guies per ajudar a la implementació i facilitar la interpretació dels requisits GMP+.

Sistema QS

(veterinària/alimentària)

https://www.q-s.de/en/?lang=gb

Saber més

Si pertanys al sector de la producció o transport d’animals, ets elaborador de pinsos, pertanys al sector carni o bé formes part del sector de la producció vegetal i estàs interessat en el mercat alemany o bé en l’exportació dels teus productes fora de la UE , el sistema QS pot ser el teu segell de qualitat.

 • El sistema QS és un estàndard alemany que cobreix tota la cadena alimentària: del camp a la botiga, tant en producció animal com en producció vegetal. Perquè un producte pugui portar el segell QS, ha de ser produït sota la certificació QS a totes i cadascuna de les etapes per les quals transcorri en producte a tota la cadena alimentària.
 • Disposa de programes de monitorització com: Salmonel·la, antibiòtics, troballes d’escorxador i de residus tant en pinsos com en fruites i hortalisses, que donen un valor afegit als productes que es trobin sota el segell del certificat QS.

FAMI QS

(Veterinària)

https://www.fami-qs.org/

Saber més

FAMI QS és un sistema per assegurar la innocuïtat dels pinsos en totes les baules de la cadena alimentària, des de la producció a la comercialització.

 • El Codi FAMI QS cobreix els requisits sobre Bones Pràctiques de Manufactura, sobre el programa HACCP i suggeriments sobre millores contínues en el disseny, la gestió d’operacions i els riscos amb l’objectiu de mantenir la seguretat i la qualitat de l’aliment.
 • L’estructura documental està composta pel Codi FAMI-QS que cobreix els requisits per a la producció/comercialització d’ingredients especials per a pinsos que s’obtenen a través dels processos de producció següents: química, bioprocessament, mineria, extracció, barreja i formulació.
 • Amb el codi FAMI-QS, es proporcionen un conjunt de documents de procés com a complements del Codi FAMI-QS. Aquests són documents auditables, establerts d’acord amb els principis del Codex Alimentarius (inclòs el programa HACCP), per a cada procés descrit a l’Abast.

Gobal GAP

(Veterinària)

https://www.globalgap.org/es

Saber més

Si pertanys al sector de la producció o transport d’animals, ets elaborador de pinsos, pertanys al sector carni o bé formes part del sector de la producció vegetal i estàs interessat en el mercat alemany o bé en l’exportació dels teus productes fora de la UE , el sistema QS pot ser el teu segell de qualitat.

 • El sistema QS és un estàndard alemany que cobreix tota la cadena alimentària: del camp a la botiga, tant en producció animal com en producció vegetal. Perquè un producte pugui portar el segell QS, ha de ser produït sota la certificació QS a totes i cadascuna de les etapes per les quals transcorri en producte a tota la cadena alimentària.
 • Disposa de programes de monitorització com: Salmonel·la, antibiòtics, troballes d’escorxador i de residus tant en pinsos com en fruites i hortalisses, que donen un valor afegit als productes que es trobin sota el segell del certificat QS.
Saber més

Si necessiteu un estàndard basat en l’Organització Internacional de Normalització (ISO), la ISO 22000 Sistemes de gestió de la innocuïtat dels aliments. Requisits per a qualsevol organització a la cadena alimentària pot ser del teu interès.

 • Aquesta norma, a més del clar avantatge de ser certificable a nivell internacional, ha tractat de respondre a les necessitats de crear confiança mitjançant la traçabilitat dels productes alimentaris, des de la producció primària fins al punt de venda o fins i tot el consumidor final, sobre la base d’un sistema d’autocontrol basat en el HACCP, que requereix el compliment de la legislació aplicable i la responsabilitat de totes les empreses alimentàries que intervinguin a la cadena.
 • ISO 22000 ha tingut dificultats per ser acceptada per la GFSI, cosa que ha donat lloc a una nova versió de la norma, la denominada FSSC 22000

SISTEMA APPCC CERTIFICAT

(Alimentària / Veterinària)

Saber més

És una certificació basada en el sistema APPCC, en concret s’aplica al control del compliment dels requisits en Seguretat Alimentària establerts al document del Codex Alimentarius CAC/RCP1-1969, rev.4 2003 Codi internacional de pràctiques recomanat –principis generals d’higiene dels aliments.

 • La certificació està adreçada a totes les organitzacions que tinguin implantat un sistema HACCP per al control dels perills relatius a la Seguretat Alimentària. És aplicable a totes les empreses que intervinguin directament o indirectament a la cadena alimentària.

FSSC 22000

(Alimentària)

https://www.fssc22000.com/

Saber més

Si necessites un estàndard reconegut per Global Food Safety Initiative (GFSI) i ets un operador d’una indústria alimentària i vols exportar als EUA, vendre a grans cadenes de distribució o minoristes, el certificat FSSC 22000, per la Foundation Food Safety System Certification, pot ser del teu interès.

 • Aquest esquema utilitza estàndards internacionals i independents com els requisits continguts a la ISO 22000 i per poder ser reconegut per GFSI, ha desenvolupat programa de prerequisits específics del sector a partir de la norma ISO/TS 22002-1, juntament amb els anomenats Requisits Addicionals del Esquema FSSC 22000.

NORMES BRC

(Alimentària)

https://www.brcgs.com/

Saber més

Si necessites un estàndard reconegut per Global Food Safety Initiative (GFSI) i ets un operador d’una indústria alimentària o sectors complementaris i vols exportar a mercats anglosaxons, EUA, Àsia, etc. o vendre grans cadenes de distribució o minoristes, els estàndards del Global Standard for Food Safety (BRC) són el teu segell de qualitat.

 • BRC Global Standard for Food Safety , és una norma de certificació desenvolupada al Regne Unit amb reconeixement internacional i recolzada per l’Associació de Distribuïdors del Regne Unit, aplicable en fases posteriors a la producció primària.

BRC-Packaging and packaging materials

(Alimentària)

https://www.brcgs.com/brcgs/packaging/

Saber més

És un estàndard reconegut per GFSI, que estableix els requisits aplicables a la fabricació dels materials d’envasament que es fan servir amb productes alimentaris i de consum.

BRC-Agents & Brokers

(Alimentària)

https://www.brcgs.com/brcgs/agents-and-brokers/

Saber més

Aplicable a les empreses que compren i venen productes o faciliten la comercialització de productes, però no fabrica, processen o elaboren, no envasen, ni emmagatzemen els productes comercialitzats a les seves pròpies instal·lacions o bé als seus propis establiments (encara que poden oferir aquestes activitats als clients a través de proveïdors de serveis subcontractats).

BRC-Storage & Distribution

(Alimentària)

https://www.brcgs.com/brcgs/storage-and-distribution/

Saber més

És un estàndard reconegut per GFSI, que fixa els requisits aplicables a l’emmagatzematge i distribució de productes alimentaris envasats o no envasats, materials d’envasat i articles de consum, així com els requisits aplicables a la venda a l’engròs i als serveis subcontractats .

 • La norma no és aplicable a les instal·lacions d’emmagatzematge que estiguin sota el control directe de la direcció de les instal·lacions de producció, a la qual s’aplica la norma de fabricació corresponent (per exemple, la norma BRC-Food)
Saber més

Si requereixes un estàndard reconegut per Global Food Safety Initiative (GFSI) i tens una empresa del sector agroalimentari o sectors complementaris i exportes a mercat europeu, cadenes de distribució o majoristes, els estàndards de l’International Food Standards (IFS) són el teu segell de qualitat .

 • La Norma IFS International Food Standard és una certificació privada reconeguda internacionalment, que inclou un conjunt d’estàndards aplicables a proveïdors i fabricants en matèria de seguretat i qualitat alimentària.
 • IFS ha estat desenvolupada pels distribuïdors alemanys, francesos i italians per garantir que la teva empresa alimentària compleix amb tots els requisits legals i de seguretat alimentària, tant dels productes alimentaris com no alimentaris
 • Sempre és aplicable en fases posteriors a la producció primària .

IFS-Food

(Alimentària)

Saber més

Aplica a empreses de distribució i majoristes de productes alimentaris amb la marca del distribuïdor, així com a altres fabricants de productes alimentaris i s’aplica només a empreses que elaboren aliments o que envasen productes alimentaris a granel.

Ets un fabricant o un elaborador d’aliments?

 • La norma IFS Food s’aplica quan es processi un producte per al qual hi hagi un perill de contaminació i només és aplicable en fases posteriors a la producció primària.

IFS-Logistics

(Alimentària)

Saber més

Orientat a companyies que ofereixen serveis logístics com transport, emmagatzematge, càrrega i descàrrega de mercaderies, tant alimentàries o no alimentàries.

Tens una companyia que proporciona serveis de logística?

Per a quines activitats aplica IFS-Logistics?

 • És una norma orientada a empreses l’activitat logística de les quals estigui dirigida a productes alimentaris i no alimentaris, com transport, emmagatzematge, distribució, càrrega/descàrrega, etc. S’aplica a tot tipus d’activitat: entrega per carretera, tren, vaixell; productes refrigerats/congelats o estables a temperatura ambient.
 • IFS Logística s’aplica només a activitats logístiques en què les empreses tenen un contacte físic amb productes que ja disposen d’un envàs primari (transport, empaquetat de productes alimentaris envasats, emmagatzematge i/o distribució, transport i emmagatzematge de pallets, bosses a caixes ). També s’aplica a productes específics no envasats com especejaments de caps de bestiar o transport a granel/en tancs (xarop de glucosa, llet, cereals, etc.).

Puc certificar-me per IFS-Logistics si aplico alguna etapa de processament que signifiqui un canvi a les característiques del producte?

 • En aquest cas, no és aplicable IFS Logistics – excepte per a processos de congelació/descongelació, sota condicions específiques (com un servei; requisits extra a ser auditats).

Si la meva empresa de processament d’aliments disposa d’un departament de logística propi, puc certificar només aquest servei per IFS-logistics?

 • En principi, quan l’empresa disposa del seu departament propi de logística i/o transport o realitza activitats d’emmagatzematge i distribució, aquestes queden incloses al subcapítol relatiu a transport o emmagatzematge d’IFS Food.
 • Si les operacions de logística pròpies de l’empresa processadora es troben a la mateixa ubicació que l’empresa i si l’empresa o el client desitja que aquestes operacions estiguin certificades segons IFS Logistics, es podrà fer una auditoria segons IFS Logistics sota uns determinats requisits específics.
Saber més

Orientada a la comercialització a països europeus de productes alimentaris, garantint la qualitat i seguretat alimentària als clients.

Tens una companyia per a les activitats de comercialització i compravenda?

 • Per a empreses com agències comercials, de corretatge o qualsevol altra empresa que no tingui possessió física dels productes (per exemple, que no tinguin magatzems, estacions d’envasament o flota de camions, però que són entitats legals amb adreces de correu, oficines, etc.) .). La norma s’aplica a productes alimentaris, domèstics i de cura personal.
Saber més

Aquesta norma va ser desenvolupada per l’Associació d’Envasos al Canadà (PAC) conjuntament amb l’Agència Canadenca d’Inspecció d’Aliments i indústries representatives.

 • Aplica a fabricants de materials d’envasament per a aliments i productes no alimentaris i només afecta processos d’envasament i/o companyies convertidores i va ser desenvolupada per detectar i evitar els perills potencials en els processos de producció de material d’envasament.

Disseny de plans Food Defense

(Alimentària)

Saber més

A CONVET SL es realitzen Dissenys de Plans FOOD DEFENSE com a resposta a l’acció premeditada de l’adulteració o contaminació intencionada dels aliments i begudes per a consum humà o animal; o bé de les matèries primeres o additius utilitzats en la seva elaboració a través d’agents biològics, microorganismes o patògens, entre els quals destaquen els bacteris, els fongs, els virus i els paràsits, que poden posar en greu risc la salut pública i fins i tot ocasionar la mort.

Algunes de les metodologies utilitzades per fer l’ anàlisi de perills i avaluació de riscos associats a la contaminació deliberada són:

 • ORM (Operational Risk Management)
 • CARVER + SHOCK
 • ALERT
 • 5-M
 • TACCP, Threat Assessment Critical Control Points
 • VACCP

Qui té l’obligació d’implantar un pla Food Defense?

 • Les empreses interessades a certificar-se per IFS, BRC i FSSC 22000 han de dissenyar, implantar i mantenir plans Food Defense segons la norma.
 • Tots els productes agroalimentaris produïts a Europa i exportats als Estats Units han de complir la normativa a Food Defense.

Disseny de plans de mitigació Del Frau Alimentari

(Alimentària)

Saber més

A CONVET SL es fan dissenys de plans Food Fraud com a resposta a l’acció premeditada d’adulteració dels aliments i begudes per a consum humà o animal que puguin posar en dubte si autenticitat, amb l’objectiu d’un benefici econòmic.

Qui té l’obligació d’implantar un Pla de mitigació del Frau alimentari?

 • Aquelles indústries alimentàries que estiguin certificades en sistemes de seguretat alimentària com ara IFS Food, BRC, FSSC 22000 etc. han de tenir implantat un pla contra el frau alimentari.

Altres sistemes de gestió

International Organization for Standardization

https://www.iso.org/home.html

Saber més

Si necessiteu un estàndard basat en l’Organització Internacional de Normalització (ISO), els següents poden ser del vostre interès:

 • Els sistemes de gestió (de qualitat, de medi ambient, de seguretat alimentària, de seguretat i salut laboral, etc.) constitueixen un suport fonamental per aconseguir que les activitats que tenen lloc en una empresa es planifiquin, gestionin i controlin de manera que garanteixin el compliment dels objectius.

Aplicables a totes les empreses, sense tenir en compte la seva mida, tipus i naturalesa.

La seva estructura dalt nivell facilita la integració amb més duna norma.

ISO 9001 Sistemes de gestió de la qualitat

https://www.iso.org/standard/62085.html

Saber més

Aquesta norma ISO se centra en el client i la satisfacció dels seus requisits. Això es tradueix en la necessitat de demostrar que es té la capacitat per:

 • Proporcionar productes que satisfacin els requisits dels clients. Aquests requisits o especificacions del producte o servei subministrat es poden reflectir, per exemple, en forma de comandes, ofertes i/o contractes amb els clients.
 • Complir els requisits legals i reglamentaris aplicables, sobretot centrada en aquella normativa relacionada amb els criteris de conformitat del producte i/o servei juntament amb la pròpia activitat de lorganització.
 • Aconseguir els seus objectius de qualitat de producte i/o servei.

ISO 14001 Sistemes de gestió ambiental

https://www.iso.org/standard/60857.html

Saber més

Aquesta norma ISO se centra en exercici ambiental. Això es tradueix en la necessitat de demostrar que es té la capacitat per:

 • Millorar l’exercici ambiental de l’organització. L’organització ha de demostrar capacitat per al control i millora dels aspectes ambientals, com ara: consum de recursos naturals, generació de residus sòlids, abocaments, emissions i contaminació acústica entre d’altres i tot això des d’un punt de vista del cicle de vida.
 • Complir els requisits legals i reglamentaris aplicables, sobretot centrada en aquella normativa relacionada amb la gestió ambiental (emissions, sòls, abocaments, gestió dels residus sòlids, etc.)
 • Aconseguir els propis objectius ambientals.

ISO 45001 Sistemes de gestió de seguretat i salut a la feina

https://www.iso.org/standard/63787.html

Saber més

Aquesta norma ISO se centra en la seguretat i salut a la feina. Això es tradueix en la necessitat de demostrar que es té la capacitat per:

 • Identificar els riscos relacionats amb la seguretat i l’entorn laboral i implementar protocols per prevenir les lesions i les malalties causades per les condicions de treball, a més de la protecció i promoció de la salut dels empleats.
 • Complir els requisits legals i reglamentaris aplicables, sobretot centrada en aquella normativa relacionada amb la seguretat i salut a la feina (senyalització, entorn de treball, manipulació de càrregues, exposició a agents biològics o cancerígens, ús d’EPIs, etc.)
 • Assolir els seus propis objectius relacionats amb la seguretat i salut a la feina.

ISO 27001 Sistemes de Seguretat de la informació

https://www.iso.org/standard/63787.html

Saber més

Aquesta norma ISO se centra en la seguretat de la informació. Això es tradueix en la necessitat de demostrar que es té la capacitat per:

 • Identificar les amenaces i vulnerabilitats i implementar les mesures necessàries per eliminar o minimitzar els riscos per pèrdua de confidencialitat, disponibilitat i integritat de la informació.
 • Complir els requisits legals i reglamentaris aplicables, sobretot centrada en aquella normativa relacionada amb la seguretat de la informació (protecció de dades personals, propietat intel·lectual, comerç electrònic, etc.)
 • Aconseguir els seus objectius relacionats amb la seguretat de la informació.

La norma ISO 27001 s’estructura de la manera següent:

 • Un conjunt de requisits propis d‟un sistema de gestió basats en un control documental, competències del personal, estructura organitzativa i eines per a millora contínua en seguretat de la informació.
 • Una anàlisi de riscos a la seguretat de la informació des del punt de vista de la pèrdua de confidencialitat, disponibilitat i integritat de la informació. La norma no obliga a establir una determinada metodologia d’anàlisi i deixa lliure elecció a les empreses perquè aquestes escullen la que s’adapti millor a les seves necessitats.
 • Tractar els riscos identificats amb un conjunt de mesures de control de la seguretat a la informació llistades al seu Annex I.
 • Com a informació addicional i per facilitar la interpretació de les mesures de control presents a l’Annex I de la norma ISO 27001, s’ha desenvolupat la norma ISO/IEC 27002 com un conjunt de pràctiques per als controls de seguretat de la informació. La norma ISO 27001 no obliga a implantar la totalitat de les mesures de control presents al seu Annex I, però sí que obliga a justificar-ne la no implementació, a través d’una declaració d’aplicabilitat.