Pinsos i Matèries Primes

CONVET SL disposa dels serveis analítics per al control de matèries primeres i pinsos per tal d’avaluar els paràmetres fisicoquímics i microbiològics en tot procés de producció, assegurant que la qualitat del producte compleixi els requisits exigits, assegurant i garantint tant la innocuïtat com la qualitat del producte final.

Pinsos i

Matèries Primes

CONVET SL disposa dels serveis analítics per al control de matèries primeres i pinsos per avaluar els paràmetres fisicoquímics i microbiològics en tot procés de producció.

Veure informació

Per rebre més informació, ompliu el formulari

close

Àcids Grassos


DETERMINACIÓ TÈCNICA
1,1-diclor-2,2-bis(4-etilfenil)età GC-MS/MS
2-Fenilfenol (Ortofenilfenol) GC-MS/MS
3,5 Dicloroanilina GC-MS/MS
4-Cloro-3-metilfenol (Clorocresol) GC-MS/MS
Aclonifen GC-MS/MS
Acrinatrina GC-MS/MS
Alaclor GC-MS/MS
Aldrin GC-MS/MS
Aldrin i Dieldrin (Suma aldrin i diüldrin calculat en forma de diüldrin) GC-MS/MS
Antraquinona GC-MS/MS
Atrazina GC-MS/MS
Benalaxil amb inclusió d'altres barreges d'isomers constituents com Benalaxil-M (suma d'isomers) GC-MS/MS
Benfluralina GC-MS/MS
Bentazona metil GC-MS/MS
Bifenazato (suma de bifenazat i bifenazatodiazè expressada en bifenazato) GC-MS/MS
Bifenil GC-MS/MS
Bifenox GC-MS/MS
Bifentrina (suma d'isomers) GC-MS/MS
Bitertanol (suma d'isomers) GC-MS/MS
Bromacilo GC-MS/MS
Bromociclè GC-MS/MS
Bromofs GC-MS/MS
Bromofs-etil GC-MS/MS
Bromopropilat GC-MS/MS
Bupirimat GC-MS/MS
Buprofecina GC-MS/MS
Butaclor GC-MS/MS
Cadussafes GC-MS/MS
Captan (Suma de captan i THPI, expressada com a captan) GC-MS/MS
Carbofenotion GC-MS/MS
Chloroneb GC-MS/MS
Cianazina GC-MS/MS
Cianofenfs GC-MS/MS
Cianofs GC-MS/MS
Ciflutrin, incloses altres barreges d'isomers constituents (suma d'isomers) GC-MS/MS
Cihalofop-butil GC-MS/MS
Cipermetrina (incloses altres barreges d'isomers constituents (Suma d'isomeros)) GC-MS/MS
Ciproconazol GC-MS/MS
Ciprodinil GC-MS/MS
Clorbufam GC-MS/MS
Clordano (Suma de cis- i trans- Clordano) GC-MS/MS
Cis-Clordà GC-MS/MS
Tran-Clordano GC-MS/MS
Clorfenapir GC-MS/MS
Clorfenprop metil GC-MS/MS
Clorfenvinfs GC-MS/MS
Clormefs GC-MS/MS
Clorobencilat GC-MS/MS
Clorofenson GC-MS/MS
Clorpirifs GC-MS/MS
Clorpirifos-metil GC-MS/MS
Clorprofam GC-MS/MS
Clortal dimetil GC-MS/MS
Clozolinat GC-MS/MS
DDD- p,p (TDE) GC-MS/MS
DDD-o,p GC-MS/MS
DDE-o,p GC-MS/MS
DDE-p,p GC-MS/MS
DDT (Suma de p,p’-DDT, o,p’-DDT, p,p’-DDE i p,p’-TDE (DDD) expressats en DDT GC-MS/MS
DDT-o,p’ GC-MS/MS
DDT-p,p’ GC-MS/MS
Deltametrin (cis-Deltametrin) GC-MS/MS
Demeton s GC-MS/MS
Diazinon GC-MS/MS
Diclobenil GC-MS/MS
Diclofention GC-MS/MS
Diclofluanida GC-MS/MS
Diclofop metil (només precursor) GC-MS/MS
Dicloren GC-MS/MS
Diclorvos GC-MS/MS
Dicofol (Suma d'isomers p,p i o,p) GC-MS/MS
Dieldrin GC-MS/MS
Difenilamina GC-MS/MS
Difenoconazol GC-MS/MS
Dimetomorf (Suma d'isomers) GC-MS/MS
Diniconazol (suma d'isomers) GC-MS/MS
Disulfoton (només precursor) m GC-MS/MS
Endosulfan (Suma d'isomers alfa i beta i sulfat d'endosulfan exp. com Ensodulfan) GC-MS/MS
Endosulfan Alfa GC-MS/MS
Endosulfan Beta GC-MS/MS
Endosulfan Sulfat GC-MS/MS
Endrin GC-MS/MS
EPN GC-MS/MS
Esfenvalerat GC-MS/MS
Espiromesifè GC-MS/MS
Etaconazole GC-MS/MS
Etion GC-MS/MS
Etoprofs GC-MS/MS
Etridiazol GC-MS/MS
Etrimfs GC-MS/MS
Fempropatrina GC-MS/MS
Fenamifs (només precursor) GC-MS/MS
Fenarimol GC-MS/MS
Fenazaquina GC-MS/MS
Fenbuconazol (suma d'enantiomers constituents) GC-MS/MS
Fenclorfs (només precursor) GC-MS/MS
Fenflutrin GC-MS/MS
Fenitrotion GC-MS/MS
Fenobucarb GC-MS/MS
Fenoxaprop-p-etil GC-MS/MS
Fensulfotion GC-MS/MS
Fention (només precursor) GC-MS/MS
Fentoat GC-MS/MS
Fenvalerato GC-MS/MS
Fenvalerato [qualsevol proporció d'isòmers constituents (RR, SS, RS i SR) inclòs l'esfenvalerat] (L) ® GC-MS/MS
Fipronil GC-MS/MS
Fipronil (suma de fipronil i el metabòlit sulfona (MB46136) expressada com a fipronil) GC-MS/MS
Fipronil desulfinil GC-MS/MS
Fipronil sulfide GC-MS/MS
Fipronil sulfona GC-MS/MS
Fluazifop-P-butil GC-MS/MS
Flucitrinat (suma d'isomers) GC-MS/MS
Flucloralin GC-MS/MS
Fludioxonil GC-MS/MS
Flufenacet (només precursor) GC-MS/MS
Fluotrimazole GC-MS/MS
Fluquinconazol GC-MS/MS
Flusilazol GC-MS/MS
Fluvalinat (suma dels isòmers) resultant de l'ús de tau-fluvalinat GC-MS/MS
Fonofs GC-MS/MS
Formotion GC-MS/MS
Fosalon GC-MS/MS
Fosfamidon GC-MS/MS
Halfenprox GC-MS/MS
Heptaclor GC-MS/MS
Heptaclor (suma de l'heptaclor i de l'heptaclor-epoxid, expressats en heptaclor) GC-MS/MS
Heptaclor epoxid cis GC-MS/MS
Heptaclor epoxid trans GC-MS/MS
Heptenofs GC-MS/MS
Hexaclorobenzè GC-MS/MS
Hexaclorobutadiè GC-MS/MS
Hexaclorociclohexà (HCH) - isòmer alfa GC-MS/MS
Hexaclorociclohexà (HCH) - isòmer beta GC-MS/MS
Hexaclorociclohexà (HCH) - isòmer delta GC-MS/MS
Iodofenfs GC-MS/MS
Iprodiona GC-MS/MS
Isocarbofos GC-MS/MS
Isodrin GC-MS/MS
Isofènfos GC-MS/MS
Isofenfs metil GC-MS/MS
Isoprotiolà GC-MS/MS
Lambda-cihalotrina (inclou gammacihalotrina) (suma dels isomers R i S i dels isomers S i R) GC-MS/MS
Leptofs GC-MS/MS
Lindano (Isomer gamma d'Hexaclorociclohexà (HCH)) GC-MS/MS
Malation (només precursor) GC-MS/MS
Metalaxil i metalaxil-M (metalaxil, amb inclusió d'altres barreges d'isomerosconstituents com el metalaxil-M (suma d'isomers) GC-MS/MS
Metconazol (suma d'isomers) GC-MS/MS
Metidation GC-MS/MS
Metolaclor i S-metolaclor (metolaclor, incloses altres barreges d'isomers constituents com el S-metolaclor [Suma de isomeros]) GC-MS/MS
Metoxiclor GC-MS/MS
Metrafenona GC-MS/MS
Mevinfos (Suma d'isomers E i Z) GC-MS/MS
Miclobutanil (suma dels isomers constituents) GC-MS/MS
Mirex GC-MS/MS
Molinat GC-MS/MS
Moschus Ketone GC-MS/MS
Napropamida GC-MS/MS
Nitralin GC-MS/MS
Nitrofè GC-MS/MS
Nitrotal isopropil GC-MS/MS
Norflurazon GC-MS/MS
Nuarimol GC-MS/MS
Ofurace GC-MS/MS
Oxadixilo GC-MS/MS
Oxifluorfen GC-MS/MS
Paration GC-MS/MS
Paration-metil (només precursor) GC-MS/MS
Pebulat GC-MS/MS
Penconazol (suma d'isomers constituents) GC-MS/MS
Pendimetalina GC-MS/MS
Pentacloroanilina GC-MS/MS
Pentacloroanisol GC-MS/MS
Pentaclorobenzè GC-MS/MS
Permetrin (Suma d'isomers) GC-MS/MS
Piperonil Butòxid GC-MS/MS
Pirazofos GC-MS/MS
Piridaben GC-MS/MS
Piridafention GC-MS/MS
Pirifenox GC-MS/MS
Pirimetanil GC-MS/MS
Pirimifs-etil GC-MS/MS
Pirimifs-metil GC-MS/MS
Piriproxifen GC-MS/MS
Procimidona GC-MS/MS
Profam GC-MS/MS
Profenofs GC-MS/MS
Profluralin GC-MS/MS
Prometrina GC-MS/MS
Propaclor (només precursor) GC-MS/MS
Propanil GC-MS/MS
Propetamfs GC-MS/MS
Propiconazol (suma d'isomers) GC-MS/MS
Propizamida GC-MS/MS
Protiofs GC-MS/MS
Quinalfos GC-MS/MS
Quinoxifè GC-MS/MS
Quintocè (només precursor) GC-MS/MS
Quintocè (suma de quintozè i pentacloroanilina exp. com a quintozè) GC-MS/MS
pentacloroanilina exp. com a quintozè) GC-MS/MS
Silafluofen (Silaneophan) GC-MS/MS
Simacina GC-MS/MS
Sulfotep GC-MS/MS
Tebuconazol GC-MS/MS
Tebufenpirad GC-MS/MS
Tecnaceno GC-MS/MS
Teflubenzuron GC-MS/MS
Teflutrina GC-MS/MS
Terbacil GC-MS/MS
Terbufs GC-MS/MS
Terbufs sulfona GC-MS/MS
Terbumeton GC-MS/MS
Terbutilacina GC-MS/MS
Terbutol GC-MS/MS
Terbutrina GC-MS/MS
Tetraclorvinfs GC-MS/MS
Tetraconazole GC-MS/MS
Tetradifon GC-MS/MS
Tetrametrina GC-MS/MS
Tetrasul GC-MS/MS
Tiociclam GC-MS/MS
Tiometon GC-MS/MS
Tolclofs metil GC-MS/MS
Tolilfluanida (només precursor) GC-MS/MS
Transflutrina GC-MS/MS
Triadimefon GC-MS/MS
Triasofs GC-MS/MS
Tricloronat GC-MS/MS
Triflumizol (només precursor) GC-MS/MS
Trifluralina GC-MS/MS
Vinclozolina GC-MS/MS
Zoxamida GC-MS/MS

Àcids Orgànics


DETERMINACIÓ TÈCNICA
Àcid acètic HPLC-I. Refracció
Àcid butíric HPLC-I. Refracció
Àcid cítric HPLC-I. Refracció
Àcid fòrmic HPLC-I. Refracció
Àcid fumàric HPLC-I. Refracció
Àcid làctic HPLC-I. Refracció
Àcid màlic HPLC-I. Refracció
Àcid propiònic HPLC-I. Refracció
Àcid tartàric HPLC-I. Refracció
Àcid fosfòric HPLC-I. Refracció
Àcid isobutíric HPLC-I. Refracció
Àcid N-Valèric HPLC-I. Refracció
Àcid isovalèric HPLC-I. Refracció
Àcid 4-metilvalèric HPLC-I. Refracció
Àcid hexanoic HPLC-I. Refracció
Àcid heptanoic HPLC-I. Refracció

Amines Biogèniques


DETERMINACIÓ TÈCNICA
Histamina HPLC/DAD
Cadaverina HPLC/DAD
Putresceina HPLC/DAD
Tiramina HPLC/DAD

Aminograma


DETERMINACIÓ TÈCNICA
Ácido aspártico HPLC-DAD
Ácido glutámico HPLC-DAD
Serina HPLC-DAD
Glicina HPLC-DAD
Histidina HPLC-DAD
Treonina HPLC-DAD
Alanina HPLC-DAD
Arginina HPLC-DAD
Tirosina HPLC-DAD
Valina HPLC-DAD
Metionina HPLC-DAD
Fenilalanina HPLC-DAD
Isoleucina HPLC-DAD
Leucina HPLC-DAD
Lisina HPLC-DAD
Prolina HPLC-DAD
Hidroxiprolina HPLC-DAD
Triptófano HPLC-DAD

Anàlisi via NIR

CCNIR. Centre de Calibratge NIR.

CONVET SL ha col·laborat en la creació i desenvolupament de CCN – CENTRE DE CALIBRACIÓ NIR per satisfer les necessitats dels nostres clients.

Iniciativa que pretén donar solucions independents i personalitzades a les necessitats dels diferents sectors vinculats a l’alimentació animal i la salut pública i cobrir la demanda, cada cop més vertiginosa, de conèixer in situ i de forma immediata els resultats analítics sol·licitats pels departaments de qualitat.


DETERMINACIÓ TÈCNICA
Proteïna bruta NIR
Fibra bruta NIR
Fibra àcid detergent NIR
Fibra neutre detergent NIR
Greix brut NIR
Cendres totals NIR
pH NIR
Midó (polarimetria) NIR
Humitat 103ºc NIR
Activitat ureàsica NIR

INSTAL·LACIÓ I VERIFICACIÓ DE CALIBRACIONS.

Abans d’instal·lar els calibratges, el client ha de proporcionar a CONVET, SL entre 5 – 10 mostres PRÒPIES (s’aconsellen 10) de cadascun dels productes adquirits, per procedir a la seva anàlisi via humida, i així evitar dispersions en els resultats degut a l’especificitat de les mostres. A continuació es procedirà a la instal·lació i verificació dels calibratges al nou NIR.


- PROTEINA FIBRA GREIX CENDRA HUMITAT MIDÓ FND FAD pH
Alfals pellet
Centeno
Extruir
Pèsols
Hna. de galeta
Hna. de coça
Hna. de peix
Lactis
Llet descremada
Llet sencera
Mandioca
Sorgo
Soygrass
Ensilat
Arròs
Sèrums
Ordi
Hna. de gira-sol
Maiz
Soja
Blat (tou/dur)
Pinsos (aus/porcí/boví)

DESENVOLUPAMENT DE CALIBRACIONS.

DS2500 amb un rang des de 850nm a 2500nm.

1. PRODUCTES SÒLIDS

El desenvolupament d’un calibratge depèn dels paràmetres a calibrar (proteïna, fibra…). Un cop definits, necessitarem de 60 – 70 mostres analitzades per via humida. Un cop disposem dels valors analítics, obtindrem les equacions de cadascun dels paràmetres sol·licitats.

2. PRODUCTES LÍQUIDS.

A Consultar

MANTENIMENT CALIBRACIONS ANUAL

DS2500 amb un rang des de 850nm a 2500nm.

OBSERVACIONS:

Els calibratges necessiten un manteniment. La periodicitat del manteniment serà com a mínim anual encara que si en algun moment s’observa certa dispersió en els rangs analítics (SEP alt, valors de GH alts, etc…) caldrà procedir a un ajustament del calibratge.

Els serveis que s’ofereixen dins del manteniment són:

   • Tractament dels espectres generats.
   • Tractament dels espectres “outliers”.
   • Ajustaments del calibratge.
   • Manteniment remot de l’estat de l’analitzador (requereix llicència de programari RINA).
   • Enviament de patrons de verificació (cada 4 mesos) i ajustament d’equacions.

Antibiòtics Quimioteràptics Additius


DETERMINACIÓ TÈCNICA
Doxiciclina HPLC-DAD
Norfloxacina HPLC-DAD
Amoxicilina HPLC-DAD
Ampicilina HPLC-DAD
Monensina HPLC-DAD
Oxitetraciclina HPLC-DAD
Tilosina HPLC-DAD
Estreptomicina HPLC-DAD
Gentamicina HPLC-DAD
Lincomicina HPLC-DAD
Espectinomicina HPLC-DAD
Tetraciclina HPLC-DAD
Salinomicina sodica HPLC-DAD
Enrofloxacina HPLC-DAD
Colistina HPLC-DAD
Neomicina HPLC-DAD
Sulfameraïcina HPLC-DAD
Sulfametacina àcida HPLC-DAD
Sulfadiacina HPLC-DAD
Dexametasona HPLC-DAD
Penicil·lina HPLC-DAD
Sulfatiazol HPLC-DAD
Sulfametoxipiridacina HPLC-DAD
Trimetoprim HPLC-DAD
Tiamulina HPLC-DAD
Neohesperidina HPLC-DAD
Clortetraciclina HPLC-DAD
Flavofosfolipol HPLC-DAD
Oxibendazol HPLC-DAD
Fenbendazol HPLC-DAD
Bromexina HPLC-DAD
Ac.acetil salicilic HPLC-DAD
Flubendazol HPLC-DAD
Sacarina HPLC-DAD
Espiramicina HPLC-DAD
Apramicina HPLC-DAD
Bacitracina HPLC-DAD
Fenbendazol HPLC-DAD
Florfenicol HPLC-DAD
Tilosina HPLC-DAD
Benzatina HPLC-DAD
Cloxacilina HPLC-DAD
Hesperidina HPLC-DAD
Esgosterol HPLC-DAD
Epinastina HPLC-DAD
Bacitracina HPLC-DAD

Sucres


DETERMINACIÓ TÈCNICA
Glucosa HPLC-I Refracció
Sacarosa HPLC-I Refracció
Maltosa HPLC-I Refracció
Lactosa HPLC-I Refracció
Fructosa HPLC-I Refracció
Xilosa HPLC-I Refracció
Galactosa HPLC-I Refracció

Corticoides


DETERMINACIÓ TÈCNICA
Dexametasona HPLC-DAD
Dexametasona isocianat HPLC-DAD
Dexametasona sulfabenzoat HPLC-DAD
Dexametasona 21-fosfat HPLC-DAD
Hidrocortisona HPLC-DAD
Prednisona HPLC-DAD
Cortisona HPLC-DAD
Prednisolona HPLC-DAD
Prednisolona acetat HPLC-DAD
Dexametasona dipropionat HPLC-DAD
Flumetasona HPLC-DAD

Detecció de Micotoxines


DETERMINACIÓ TÈCNICA
Aflatoxines. M1 HPLC-Fluorescencia
Aflatoxines. M1 ELISA
Aflatoxines. B1, B2, G1, G2 HPLC-Fluorescencia
Aflatoxines. B1, B2, G1, G2 ELISA
Zearalenona HPLC-Fluorescencia
Zearalenona ELISA
Deoxinivalenol (Don, Vomitoxina) HPLC-Fluorescencia
Deoxinivalenol (Don, Vomitoxina) ELISA
Toxina T-2 HPLC-Fluorescencia
Toxina T-2 ELISA
Ocratoxina HPLC-Fluorescencia
Ocratoxina ELISA
Esterigmatocistina HPLC-Fluorescencia
Esterigmatocistina ELISA
Fumonisina HPLC-Fluorescencia
Fumonisina ELISA
Ergotamina HPLC-Fluorescencia
Ergotamina ELISA
Citrinina HPLC-Fluorescencia
Citrinina ELISA
Patulina HPLC-Fluorescencia
Patulina ELISA
Aflatoxina B1 HPLC-Fluorescencia
Aflatoxina B1 ELISA

Dioxines


DETERMINACIÓ TÈCNICA
2,3,7,8-TetraCDD HRGC/MS/MS TQ
2,3,7,8-TetraCDF HRGC/MS/MS TQ
1,2,3,7,8-PentaCDD HRGC/MS/MS TQ
1,2,3,7,8-PentaCDF HRGC/MS/MS TQ
2,3,4,7,8-PentaCDD HRGC/MS/MS TQ
1,2,3,4,7,8-HexaCDD HRGC/MS/MS TQ
1,2,3,6,7,8-HexaCDD HRGC/MS/MS TQ
1,2,3,7,8,9-HexaCDD HRGC/MS/MS TQ
1,2,3,4,7,8-HexaCDF HRGC/MS/MS TQ
1,2,3,6,7,8-HexaCDF HRGC/MS/MS TQ
1,2,3,7,8,9-HexaCDF HRGC/MS/MS TQ
2,3,4,6,7,8-HexaCDF HRGC/MS/MS TQ
1,2,3,4,6,7,8-HeptaCDD HRGC/MS/MS TQ
1,2,3,4,6,7,8-HeptaCDF HRGC/MS/MS TQ
1,2,3,4,7,8,9-HeptaCDF HRGC/MS/MS TQ
OctaCDD HRGC/MS/MS TQ
Octa CDF HRGC/MS/MS TQ

PCB’S NO SIMILARS A DIOXINES


DETERMINACIÓ TÈCNICA
PCB 28 HRGC/MS/MS TQ
PCB 52 HRGC/MS/MS TQ
PCB 101 HRGC/MS/MS TQ
PCB 153 HRGC/MS/MS TQ
PCB 180 HRGC/MS/MS TQ

PCB’S SIMILARS A DIOXINES


DETERMINACIÓ TÈCNICA
PCB 7 HRGC/MS/MS TQ
PCB 81 HRGC/MS/MS TQ
PCB 105 HRGC/MS/MS TQ
PCB 114 HRGC/MS/MS TQ
PCB 118 HRGC/MS/MS TQ
PCB 123 HRGC/MS/MS TQ
PCB 126 HRGC/MS/MS TQ
PCB 156 HRGC/MS/MS TQ
PCB 157 HRGC/MS/MS TQ
PCB 167 HRGC/MS/MS TQ
PCB 169 HRGC/MS/MS TQ
PCB 189 HRGC/MS/MS TQ

Esterols


DETERMINACIÓ TÈCNICA
Colesterol CG-FID
Campesterol CG-FID
Estigmasterol CG-FID
B-sitosterol CG-FID
Δ -7- Avenasterol CG-FID
Δ -5-Avenasterol CG-FID
Δ -7-Estigmasterol CG-FID
Δ -5-Estigmasterol CG-FID
Brassicasterol CG-FID

Metalls no Metalls


DETERMINACIÓ TÈCNICA
Alumini ICP-OES
Arsènic ICP-OES
Sofre ICP-OES
Boro ICP-OES
Cadmi ICP-OES
Calci ICP-OES
Cobalt ICP-OES
Coure ICP-OES
Crom ICP-OES
Fluor Potenciomètric
Fòsfor ICP-OES
Ferro ICP-OES
Iode Volumetría
Magnesi ICP-OES
Manganès ICP-OES
Mercuri ICP-OES
Molibdè ICP-OES
Níquel ICP-OES
Plom ICP-OES
Potassi ICP-OES
Seleni ICP-OES
Sodi ICP-OES

Multiresidus


DETERMINACIÓ TÈCNICA
1,1-diclor-2,2-bis(4-etilfenil)età GC-MS/MS
2-Fenilfenol (Ortofenilfenol) GC-MS/MS
3,5 Dicloroanilina GC-MS/MS
4-Cloro-3-metilfenol (Clorocresol) GC-MS/MS
Aclonifen GC-MS/MS
Acrinatrina GC-MS/MS
Alaclor GC-MS/MS
Aldrin GC-MS/MS
Aldrin i Dieldrin (Suma aldrin i diüldrin calculat en forma de diüldrin) GC-MS/MS
Antraquinona GC-MS/MS
Atrazina GC-MS/MS
Benalaxil amb inclusió d'altres barreges d'isomers constituents com Benalaxil-M (suma d'isomers) GC-MS/MS
Benfluralina GC-MS/MS
Bentazona metil GC-MS/MS
Bifenazato (suma de bifenazat i bifenazatodiazè expressada en bifenazato) GC-MS/MS
Bifenil GC-MS/MS
Bifenox GC-MS/MS
Bifentrina (suma d'isomers) GC-MS/MS
Bitertanol (suma d'isomers) GC-MS/MS
Bromacilo GC-MS/MS
Bromociclè GC-MS/MS
Bromofs GC-MS/MS
Bromofs-etil GC-MS/MS
Bromopropilat GC-MS/MS
Bupirimat GC-MS/MS
Buprofecina GC-MS/MS
Butaclor GC-MS/MS
Cadussafes GC-MS/MS
Captan (Suma de captan i THPI, expressada com a captan) GC-MS/MS
Carbofenotion GC-MS/MS
Chloroneb GC-MS/MS
Cianazina GC-MS/MS
Cianofenfs GC-MS/MS
Cianofs GC-MS/MS
Ciflutrin, incloses altres barreges d'isomers constituents (suma d'isomers) GC-MS/MS
Cihalofop-butil GC-MS/MS
Cipermetrina (incloses altres barreges d'isomers constituents (Suma d'isomeros)) GC-MS/MS
Ciproconazol GC-MS/MS
Ciprodinil GC-MS/MS
Clorbufam GC-MS/MS
Clordano (Suma de cis- i trans- Clordano) GC-MS/MS
Cis-Clordà GC-MS/MS
Tran-Clordano GC-MS/MS
Clorfenapir GC-MS/MS
Clorfenprop metil GC-MS/MS
Clorfenvinfs GC-MS/MS
Clormefs GC-MS/MS
Clorobencilat GC-MS/MS
Clorofenson GC-MS/MS
Clorpirifs GC-MS/MS
Clorpirifos-metil GC-MS/MS
Clorprofam GC-MS/MS
Clortal dimetil GC-MS/MS
Clozolinat GC-MS/MS
DDD- p,p (TDE) GC-MS/MS
DDD-o,p GC-MS/MS
DDE-o,p GC-MS/MS
DDE-p,p GC-MS/MS
DDT (Suma de p,p’-DDT, o,p’-DDT, p,p’-DDE i p,p’-TDE (DDD) expressats en DDT GC-MS/MS
DDT-o,p’ GC-MS/MS
DDT-p,p’ GC-MS/MS
Deltametrin (cis-Deltametrin) GC-MS/MS
Demeton s GC-MS/MS
Diazinon GC-MS/MS
Diclobenil GC-MS/MS
Diclofention GC-MS/MS
Diclofluanida GC-MS/MS
Diclofop metil (només precursor) GC-MS/MS
Dicloren GC-MS/MS
Diclorvos GC-MS/MS
Dicofol (Suma d'isomers p,p i o,p) GC-MS/MS
Dieldrin GC-MS/MS
Difenilamina GC-MS/MS
Difenoconazol GC-MS/MS
Dimetomorf (Suma d'isomers) GC-MS/MS
Diniconazol (suma d'isomers) GC-MS/MS
Disulfoton (només precursor) m GC-MS/MS
Endosulfan (Suma d'isomers alfa i beta i sulfat d'endosulfan exp. com Ensodulfan) GC-MS/MS
Endosulfan Alfa GC-MS/MS
Endosulfan Beta GC-MS/MS
Endosulfan Sulfat GC-MS/MS
Endrin GC-MS/MS
EPN GC-MS/MS
Esfenvalerat GC-MS/MS
Espiromesifè GC-MS/MS
Etaconazole GC-MS/MS
Etion GC-MS/MS
Etoprofs GC-MS/MS
Etridiazol GC-MS/MS
Etrimfs GC-MS/MS
Fempropatrina GC-MS/MS
Fenamifs (només precursor) GC-MS/MS
Fenarimol GC-MS/MS
Fenazaquina GC-MS/MS
Fenbuconazol (suma d'enantiomers constituents) GC-MS/MS
Fenclorfs (només precursor) GC-MS/MS
Fenflutrin GC-MS/MS
Fenitrotion GC-MS/MS
Fenobucarb GC-MS/MS
Fenoxaprop-p-etil GC-MS/MS
Fensulfotion GC-MS/MS
Fention (només precursor) GC-MS/MS
Fentoat GC-MS/MS
Fenvalerato GC-MS/MS
Fenvalerato [qualsevol proporció d'isòmers constituents (RR, SS, RS i SR) inclòs l'esfenvalerat] (L) ® GC-MS/MS
Fipronil GC-MS/MS
Fipronil (suma de fipronil i el metabòlit sulfona (MB46136) expressada com a fipronil) GC-MS/MS
Fipronil desulfinil GC-MS/MS
Fipronil sulfide GC-MS/MS
Fipronil sulfona GC-MS/MS
Fluazifop-P-butil GC-MS/MS
Flucitrinat (suma d'isomers) GC-MS/MS
Flucloralin GC-MS/MS
Fludioxonil GC-MS/MS
Flufenacet (només precursor) GC-MS/MS
Fluotrimazole GC-MS/MS
Fluquinconazol GC-MS/MS
Flusilazol GC-MS/MS
Fluvalinat (suma dels isòmers) resultant de l'ús de tau-fluvalinat GC-MS/MS
Fonofs GC-MS/MS
Formotion GC-MS/MS
Fosalon GC-MS/MS
Fosfamidon GC-MS/MS
Halfenprox GC-MS/MS
Heptaclor GC-MS/MS
Heptaclor (suma de l'heptaclor i de l'heptaclor-epoxid, expressats en heptaclor) GC-MS/MS
Heptaclor epoxid cis GC-MS/MS
Heptaclor epoxid trans GC-MS/MS
Heptenofs GC-MS/MS
Hexaclorobenzè GC-MS/MS
Hexaclorobutadiè GC-MS/MS
Hexaclorociclohexà (HCH) - isòmer alfa GC-MS/MS
Hexaclorociclohexà (HCH) - isòmer beta GC-MS/MS
Hexaclorociclohexà (HCH) - isòmer delta GC-MS/MS
Iodofenfs GC-MS/MS
Iprodiona GC-MS/MS
Isocarbofos GC-MS/MS
Isodrin GC-MS/MS
Isofènfos GC-MS/MS
Isofenfs metil GC-MS/MS
Isoprotiolà GC-MS/MS
Lambda-cihalotrina (inclou gammacihalotrina) (suma dels isomers R i S i dels isomers S i R) GC-MS/MS
Leptofs GC-MS/MS
Lindano (Isomer gamma d'Hexaclorociclohexà (HCH)) GC-MS/MS
Malation (només precursor) GC-MS/MS
Metalaxil i metalaxil-M (metalaxil, amb inclusió d'altres barreges d'isomerosconstituents com el metalaxil-M (suma d'isomers) GC-MS/MS
Metconazol (suma d'isomers) GC-MS/MS
Metidation GC-MS/MS
Metolaclor i S-metolaclor (metolaclor, incloses altres barreges d'isomers constituents com el S-metolaclor [Suma de isomeros]) GC-MS/MS
Metoxiclor GC-MS/MS
Metrafenona GC-MS/MS
Mevinfos (Suma d'isomers E i Z) GC-MS/MS
Miclobutanil (suma dels isomers constituents) GC-MS/MS
Mirex GC-MS/MS
Molinat GC-MS/MS
Moschus Ketone GC-MS/MS
Napropamida GC-MS/MS
Nitralin GC-MS/MS
Nitrofè GC-MS/MS
Nitrotal isopropil GC-MS/MS
Norflurazon GC-MS/MS
Nuarimol GC-MS/MS
Ofurace GC-MS/MS
Oxadixilo GC-MS/MS
Oxifluorfen GC-MS/MS
Paration GC-MS/MS
Paration-metil (només precursor) GC-MS/MS
Pebulat GC-MS/MS
Penconazol (suma d'isomers constituents) GC-MS/MS
Pendimetalina GC-MS/MS
Pentacloroanilina GC-MS/MS
Pentacloroanisol GC-MS/MS
Pentaclorobenzè GC-MS/MS
Permetrin (Suma d'isomers) GC-MS/MS
Piperonil Butòxid GC-MS/MS
Pirazofos GC-MS/MS
Piridaben GC-MS/MS
Piridafention GC-MS/MS
Pirifenox GC-MS/MS
Pirimetanil GC-MS/MS
Pirimifs-etil GC-MS/MS
Pirimifs-metil GC-MS/MS
Piriproxifen GC-MS/MS
Procimidona GC-MS/MS
Profam GC-MS/MS
Profenofs GC-MS/MS
Profluralin GC-MS/MS
Prometrina GC-MS/MS
Propaclor (només precursor) GC-MS/MS
Propanil GC-MS/MS
Propetamfs GC-MS/MS
Propiconazol (suma d'isomers) GC-MS/MS
Propizamida GC-MS/MS
Protiofs GC-MS/MS
Quinalfos GC-MS/MS
Quinoxifè GC-MS/MS
Quintocè (només precursor) GC-MS/MS
Quintocè (suma de quintozè i pentacloroanilina exp. com a quintozè) GC-MS/MS
pentacloroanilina exp. com a quintozè) GC-MS/MS
Silafluofen (Silaneophan) GC-MS/MS
Simacina GC-MS/MS
Sulfotep GC-MS/MS
Tebuconazol GC-MS/MS
Tebufenpirad GC-MS/MS
Tecnaceno GC-MS/MS
Teflubenzuron GC-MS/MS
Teflutrina GC-MS/MS
Terbacil GC-MS/MS
Terbufs GC-MS/MS
Terbufs sulfona GC-MS/MS
Terbumeton GC-MS/MS
Terbutilacina GC-MS/MS
Terbutol GC-MS/MS
Terbutrina GC-MS/MS
Tetraclorvinfs GC-MS/MS
Tetraconazole GC-MS/MS
Tetradifon GC-MS/MS
Tetrametrina GC-MS/MS
Tetrasul GC-MS/MS
Tiociclam GC-MS/MS
Tiometon GC-MS/MS
Tolclofs metil GC-MS/MS
Tolilfluanida (només precursor) GC-MS/MS
Transflutrina GC-MS/MS
Triadimefon GC-MS/MS
Triasofs GC-MS/MS
Tricloronat GC-MS/MS
Triflumizol (només precursor) GC-MS/MS
Trifluralina GC-MS/MS
Vinclozolina GC-MS/MS
Zoxamida GC-MS/MS

Paràmetres fisicoquímics


DETERMINACIÓN TÉCNICA
Proteína Bruta. (N x 6,25) Método Kjeldahl
Relación humedad / proteína Cálculo
Nitrógeno total Método Kjeldahl
Fibra bruta Método Weende
Fibra ácido detergente Extracción – Gravimétrico
Fibra neutro detergente Extracción – Gravimétrico
Grasa bruta Método Soxhlet
Grasa bruta (hidrólisis ácida) Hidrólisis – Método Soxhlet
Acidez de la grasa (en ac.oleico) Volumetría
Índice de peróxidos Volumetría
Cenizas totales (550 ºC) Calcinación
Cenizas insolubles en HCl Calcinación
Actividad ureásica (incremento pH ) pH metro
pH pH metro
Almidón (polarimetría) Polarimetría
Urea cuantitativa Espectrofotometría
Peso específico Gravimetría
Azúcares totales HPLC-I Refracción
Proteína bruta. (N x 5,70) Método Kjeldahl
Cenizas totales (850 ºC) Calcinación
Proteina bruta (N x 6,38) Método Kjeldahl
Caseína HPLC-DAD
Humedad en estufa (105 ºC) Desecación
Humedad (dos fases) Desecación
Extracto seco magro – leches Desecación – Arena
Cloruros totales Precipitación con AgNO3
Amoníaco (NH3) Desecación
Impurezas de la grasa Gravimetría
Pto. De fusión Fisher-Johns
Índice de saponificación Volumetría
Índice de yodo Espectrofotometría
Fibra alimentaria Enzimático
Granos enfermos Microscopía
Sólidos solubles Gravimetría
Oleínas CG-FID
Fitasas Enzimático
Grasa (Röse-Gottlieb) p/p Método Röse-Gottlieb
Amoníaco (nh3) Espectrofotometría
Durabilidad granulo Gravimetría
Proteína digestible Enzimático
Nitrógeno orgánico Método Kjeldahl
Teobromina Método Kjeldahl
Grados brix Refractómetro
Humedad en estufa (105ºC) Gravimetría
Diámetro Pie de rey
Longitud Pie de Rey
Poder calorífico Bomba Calorimétrica
Esencia volátil de mostaza CG-FID
Alcalinidad (NaOH) Volumetría
Índice de solubilidad Gravimetría
E-561 ICP-OES
Gosipol HPLC-DAD
Nitrogeno amoniacal Método Kjeldahl
Proteína ligada  FAD Enzimático
Proteína ligada  FND Enzimático
Sulfatos Espectrofotometria
Tetrahidrotiofeno CG-MS
Peso escurrido Gravimetría
Peso bruto Gravimetría
Peso neto Gravimetría
Actividad agua (25ºC) Hidrómetro Electrónico
% Ocupacion producto Gravimetría
Calidad leche en polvo (% suero) Enzimático
Antibióticos: screening ELISA
Valor energético Bibliográfico- Cálculo
Acidez leche Método Dornic
Cafeína HPLC-DAD
Lignina Extracción – Gravimétrico
Teofilina HPLC-DAD
Glucosinolatos HPLC-DAD
Ácido cianhidrico HPLC-DAD
Galato de propilo HPLC-DAD
BHA HPLC-DAD
BHT HPLC-DAD
Metano CG-MS
Benceno CG-MS
Monóxido de carbono CG-MS
Cloro total Espectrofotometría
Nitritos Espectrofotometría
Nitratos Espectrofotometría
Escopolamina HPLC-MS/MS
Atropina HPLC-MS/MS
Aceites esenciales Gravimetría
Resina (alfa-pireno) CG-MS
Narasina HPLC-DAD
Nicarbacin HPLC-DAD
Sulfato amónico HPLC-DAD
Alcoholes superiores HPLC-DAD
Ésteres (acetato de etilo) HPLC-DAD
Furfural HPLC-DAD
Ácido eritórbico HPLC-DAD
Calibre Pie de rey
% Defectos Microscopía
Taninos Espectrofotometría
Nitrosaminas HPLC-MS/MS
Gelatinización del almidón Enzimático
Conductividad (10%) Conductimetría
Carotenoides totales Amperométrico
Poder tampón pH metro
Acidez del producto (en ac.oleico) Volumetría
Unidades forrajeras leche Bibliográfico- Cálculo
Energia neta de lactación Bibliográfico- Cálculo
Unidades forrajeras carne Bibliográfico- Cálculo
Ácido úrico HPLC-DAD
Metil pirimifos CG-MS
Clorhidrato de robenidina HPLC-DAD
Hidratos de carbono Cálculo
Materia orgánica Desecación / Calcinación
Grado alcohólico Destilación
Compuestos polares Cromatografía Columna
Fenitrotion CG-MS
Cloruro de colina CZE
Número de tracers Microtracers
Nitrógeno nítrico Método Kjeldahl
Estudio micrográfico Microscopía
Proteína soluble en KOH Método Kjeldahl
Actividad inhibidora de la tripsina pH metro
Lasalocid de sodio HPLC-MS/MS
Semduramicina amonio alfa HPLC-MS/MS
Maduramicina amonio alfa HPLC-DAD
Decoquinato HPLC-DAD
Bromhidrato halofuginona HPLC-DAD
Diclarzurilo HPLC-DAD
Amonio (NH4) Espectrofotometría
Stevioside HPLC-DAD
Rebaudioside a HPLC-DAD
Rebaudioside c HPLC-DAD
Alcaloides Volumetría
Mat. Insaponibicable CG-MS
Extractos húmicos totales CG-MS
Ácidos fúlvicos CG-MS
Ácidos húmicos CG-MS
Carbono orgánico total TOC
Escatol HPLC-DAD
Inositol HPLC-DAD
Menadiona HPLC-DAD
Indol HPLC-DAD
Pigmentos carotenoides totales naturales HPLC-DAD
Cantaxantina HPLC-DAD
Finos (< 3,15 mmm) Tamizado
Índice de inflamación ASTM D56-2002
Índice de refraccción Refractómetro
Saponinas INEN 1 672
RFV Cálculo
PDIE Cálculo
PDIN Cálculo
PDIA Cálculo
Melamina HPLC-DAD
Punto de ignición TG
Furaltadona HPLC-DAD
Furazolidona HPLC-DAD
Nitrofurazona HPLC-DAD
Compuestos polares Orden 26-189
Dexpantenol HPLC-DAD
Xantofilas HPLC-DAD
Beta carotenos HPLC-DAD
Dureza granulo Durómetro
Índice de solubilidad Espectrofotometría
Indice de anisidina Volumetría
Poder de absorción Gravimetría
Glicerol HPLC-DAD

ALVEOGRAMA DE XOPÍ


DETERMINACIÓN TÉCNICA
28 minutos Alveograma de Chopin
Reposo Alveograma de Chopin
Deg. % Alveograma de Chopin
Extensibilidad – I Alveograma de Chopin
Fuerza de la harina – W Alveograma de Chopin
Tenacidad – P Alveograma de Chopin

EXAMEN MICROGRÀFIC


DETERMINACIÓN TÉCNICA
Salvado de trigo Microscopía
Cebada Microscopía
Maiz Microscopía
Soja Microscopía
Harina de sangre Microscopía
Cornezuelo del centeno Microscopía
Alfalfa Microscopía
Garrofa Microscopía
Minerales Microscopía
Girasol Microscopía
Trigo Microscopía
Colza Microscopía
Hrn. Pescado Microscopía
Pulpa de remolacha Microscopía
Cascarilla de soja Microscopía

GRANULOMETRIA


DETERMINACIÓN TÉCNICA
Superior A 1.600 Micras Tamizado
Entre 800 – 1.600 Micras Tamizado
Entre 700 – 1000 Micras Tamizado
Entre 500 – 800 Micras Tamizado
Entre 200 – 500 Micras Tamizado
Entre 100 – 200 Micras Tamizado
Entre 63 – 100 Micras Tamizado
Inferior A 63 Micras Tamizado

Polialcohols


DETERMINACIÓ TÈCNICA
Sorbitol HPLC-I Refracció
Manitol HPLC-I Refracció
Maltitol HPLC-I Refracció
Glicerol HPLC-I Refracció
Xilitol HPLC-I Refracció
Lactitol HPLC-I Refracció

Vitamines


DETERMINACIÓ TÈCNICA
Vitamina A (Retinol) HPLC-DAD
Vitamina B1 (Tiamina) HPLC-DAD
Vitamina B2 (Riboflavina) HPLC-DAD
Vitamina B3 (Ac.Nicotínic) HPLC-DAD
Vitamina B5 (Àcid Pantotènic) HPLC-DAD
Vitamina B6 (Piridoxina) HPLC-DAD
Vitamina B8 (Biotina) HPLC-DAD
Vitamina B12 (Cobalamina) HPLC-DAD
Vitamina C (Ac. Ascòrbic) HPLC-DAD
Vitamina D (25-Hidroxicolicalciferol) Quimioluminiscencia
Vitamina D (1, 25-Hidroxicolicalciferol) Quimioluminiscencia
Vitamina D3 (Colecalciferol) HPLC-DAD
Vitamina E (Tocoferol) HPLC-DAD
Vitamina K  (Fitomenadiona) HPLC-DAD
Betaine HPLC-DAD

Per rebre més informació, ompliu el formulari

DETERMINACIÓTÈCNICA
Aerobis mesòfilsCultiu en placa / NMP Automatitzat
Bacteris àcid-làcticsCultiu en placa/ NMP Automatitzat
Clostridium perfringensCultiu en placa
Clostridium sulfit reductorsCultiu en placa
Coliformes fecalsCultiu en placa
Coliformes totalsCultiu en placa/ NMP Automatitzat
E.coli beta glucuronidasa +Cultiu en placa / NMP Automatitzat
E.coli O-157ELFA
EnterobacterisCultiu en placa / NMP Automatitzat
Halo d'inhibicióHalo d'inhibició
Fongs i llevatsCultiu en placa / NMP Automatitzat
FongsCultiu en placa
LlevatsCultiu en placa
Listeria monocytogenesCultiu en placa / ELFA
Listeria sppCultiu en placa
Pseudomones sppCultiu en placa
Salmonella sppCultiu en placa / ELFA
Shigella sonneiCultiu en placa
Staphylococcus coagulasa  +Cultiu en placa / NMP Automatitzat
Toxina botulínicaImmunoassaig en ratolí

La totalitat dels assaigs es duen a terme mitjançant procediments normalitzats de treball validats a partir de mètodes oficials i/o recomanacions dorganismes internacionals (ISO, AFNOR, AOAC…) específics per a cada tipus de matriu.

El nostre servei analític està sotmès a rigorosos sistemes de control intern sota protocols de verificació de resultats i participació en programes d’intercalibratge acreditats per ENAC , que ens permeten garantir l’exactitud, precisió i qualitat del nostre servei analític.

Amb l’objectiu d’ampliar la nostra oferta de serveis analítics, CONVET proposa un intercanvi d’informació, amb la finalitat de destinar els nostres esforços a la implantació de noves tècniques per donar resposta a les necessitats futures del sector.

Veure seccions

Per rebre més informació, ompliu el formulari

close

Àcids Grassos


DETERMINACIÓ TÈCNICA
1,1-diclor-2,2-bis(4-etilfenil)età GC-MS/MS
2-Fenilfenol (Ortofenilfenol) GC-MS/MS
3,5 Dicloroanilina GC-MS/MS
4-Cloro-3-metilfenol (Clorocresol) GC-MS/MS
Aclonifen GC-MS/MS
Acrinatrina GC-MS/MS
Alaclor GC-MS/MS
Aldrin GC-MS/MS
Aldrin i Dieldrin (Suma aldrin i diüldrin calculat en forma de diüldrin) GC-MS/MS
Antraquinona GC-MS/MS
Atrazina GC-MS/MS
Benalaxil amb inclusió d'altres barreges d'isomers constituents com Benalaxil-M (suma d'isomers) GC-MS/MS
Benfluralina GC-MS/MS
Bentazona metil GC-MS/MS
Bifenazato (suma de bifenazat i bifenazatodiazè expressada en bifenazato) GC-MS/MS
Bifenil GC-MS/MS
Bifenox GC-MS/MS
Bifentrina (suma d'isomers) GC-MS/MS
Bitertanol (suma d'isomers) GC-MS/MS
Bromacilo GC-MS/MS
Bromociclè GC-MS/MS
Bromofs GC-MS/MS
Bromofs-etil GC-MS/MS
Bromopropilat GC-MS/MS
Bupirimat GC-MS/MS
Buprofecina GC-MS/MS
Butaclor GC-MS/MS
Cadussafes GC-MS/MS
Captan (Suma de captan i THPI, expressada com a captan) GC-MS/MS
Carbofenotion GC-MS/MS
Chloroneb GC-MS/MS
Cianazina GC-MS/MS
Cianofenfs GC-MS/MS
Cianofs GC-MS/MS
Ciflutrin, incloses altres barreges d'isomers constituents (suma d'isomers) GC-MS/MS
Cihalofop-butil GC-MS/MS
Cipermetrina (incloses altres barreges d'isomers constituents (Suma d'isomeros)) GC-MS/MS
Ciproconazol GC-MS/MS
Ciprodinil GC-MS/MS
Clorbufam GC-MS/MS
Clordano (Suma de cis- i trans- Clordano) GC-MS/MS
Cis-Clordà GC-MS/MS
Tran-Clordano GC-MS/MS
Clorfenapir GC-MS/MS
Clorfenprop metil GC-MS/MS
Clorfenvinfs GC-MS/MS
Clormefs GC-MS/MS
Clorobencilat GC-MS/MS
Clorofenson GC-MS/MS
Clorpirifs GC-MS/MS
Clorpirifos-metil GC-MS/MS
Clorprofam GC-MS/MS
Clortal dimetil GC-MS/MS
Clozolinat GC-MS/MS
DDD- p,p (TDE) GC-MS/MS
DDD-o,p GC-MS/MS
DDE-o,p GC-MS/MS
DDE-p,p GC-MS/MS
DDT (Suma de p,p’-DDT, o,p’-DDT, p,p’-DDE i p,p’-TDE (DDD) expressats en DDT GC-MS/MS
DDT-o,p’ GC-MS/MS
DDT-p,p’ GC-MS/MS
Deltametrin (cis-Deltametrin) GC-MS/MS
Demeton s GC-MS/MS
Diazinon GC-MS/MS
Diclobenil GC-MS/MS
Diclofention GC-MS/MS
Diclofluanida GC-MS/MS
Diclofop metil (només precursor) GC-MS/MS
Dicloren GC-MS/MS
Diclorvos GC-MS/MS
Dicofol (Suma d'isomers p,p i o,p) GC-MS/MS
Dieldrin GC-MS/MS
Difenilamina GC-MS/MS
Difenoconazol GC-MS/MS
Dimetomorf (Suma d'isomers) GC-MS/MS
Diniconazol (suma d'isomers) GC-MS/MS
Disulfoton (només precursor) m GC-MS/MS
Endosulfan (Suma d'isomers alfa i beta i sulfat d'endosulfan exp. com Ensodulfan) GC-MS/MS
Endosulfan Alfa GC-MS/MS
Endosulfan Beta GC-MS/MS
Endosulfan Sulfat GC-MS/MS
Endrin GC-MS/MS
EPN GC-MS/MS
Esfenvalerat GC-MS/MS
Espiromesifè GC-MS/MS
Etaconazole GC-MS/MS
Etion GC-MS/MS
Etoprofs GC-MS/MS
Etridiazol GC-MS/MS
Etrimfs GC-MS/MS
Fempropatrina GC-MS/MS
Fenamifs (només precursor) GC-MS/MS
Fenarimol GC-MS/MS
Fenazaquina GC-MS/MS
Fenbuconazol (suma d'enantiomers constituents) GC-MS/MS
Fenclorfs (només precursor) GC-MS/MS
Fenflutrin GC-MS/MS
Fenitrotion GC-MS/MS
Fenobucarb GC-MS/MS
Fenoxaprop-p-etil GC-MS/MS
Fensulfotion GC-MS/MS
Fention (només precursor) GC-MS/MS
Fentoat GC-MS/MS
Fenvalerato GC-MS/MS
Fenvalerato [qualsevol proporció d'isòmers constituents (RR, SS, RS i SR) inclòs l'esfenvalerat] (L) ® GC-MS/MS
Fipronil GC-MS/MS
Fipronil (suma de fipronil i el metabòlit sulfona (MB46136) expressada com a fipronil) GC-MS/MS
Fipronil desulfinil GC-MS/MS
Fipronil sulfide GC-MS/MS
Fipronil sulfona GC-MS/MS
Fluazifop-P-butil GC-MS/MS
Flucitrinat (suma d'isomers) GC-MS/MS
Flucloralin GC-MS/MS
Fludioxonil GC-MS/MS
Flufenacet (només precursor) GC-MS/MS
Fluotrimazole GC-MS/MS
Fluquinconazol GC-MS/MS
Flusilazol GC-MS/MS
Fluvalinat (suma dels isòmers) resultant de l'ús de tau-fluvalinat GC-MS/MS
Fonofs GC-MS/MS
Formotion GC-MS/MS
Fosalon GC-MS/MS
Fosfamidon GC-MS/MS
Halfenprox GC-MS/MS
Heptaclor GC-MS/MS
Heptaclor (suma de l'heptaclor i de l'heptaclor-epoxid, expressats en heptaclor) GC-MS/MS
Heptaclor epoxid cis GC-MS/MS
Heptaclor epoxid trans GC-MS/MS
Heptenofs GC-MS/MS
Hexaclorobenzè GC-MS/MS
Hexaclorobutadiè GC-MS/MS
Hexaclorociclohexà (HCH) - isòmer alfa GC-MS/MS
Hexaclorociclohexà (HCH) - isòmer beta GC-MS/MS
Hexaclorociclohexà (HCH) - isòmer delta GC-MS/MS
Iodofenfs GC-MS/MS
Iprodiona GC-MS/MS
Isocarbofos GC-MS/MS
Isodrin GC-MS/MS
Isofènfos GC-MS/MS
Isofenfs metil GC-MS/MS
Isoprotiolà GC-MS/MS
Lambda-cihalotrina (inclou gammacihalotrina) (suma dels isomers R i S i dels isomers S i R) GC-MS/MS
Leptofs GC-MS/MS
Lindano (Isomer gamma d'Hexaclorociclohexà (HCH)) GC-MS/MS
Malation (només precursor) GC-MS/MS
Metalaxil i metalaxil-M (metalaxil, amb inclusió d'altres barreges d'isomerosconstituents com el metalaxil-M (suma d'isomers) GC-MS/MS
Metconazol (suma d'isomers) GC-MS/MS
Metidation GC-MS/MS
Metolaclor i S-metolaclor (metolaclor, incloses altres barreges d'isomers constituents com el S-metolaclor [Suma de isomeros]) GC-MS/MS
Metoxiclor GC-MS/MS
Metrafenona GC-MS/MS
Mevinfos (Suma d'isomers E i Z) GC-MS/MS
Miclobutanil (suma dels isomers constituents) GC-MS/MS
Mirex GC-MS/MS
Molinat GC-MS/MS
Moschus Ketone GC-MS/MS
Napropamida GC-MS/MS
Nitralin GC-MS/MS
Nitrofè GC-MS/MS
Nitrotal isopropil GC-MS/MS
Norflurazon GC-MS/MS
Nuarimol GC-MS/MS
Ofurace GC-MS/MS
Oxadixilo GC-MS/MS
Oxifluorfen GC-MS/MS
Paration GC-MS/MS
Paration-metil (només precursor) GC-MS/MS
Pebulat GC-MS/MS
Penconazol (suma d'isomers constituents) GC-MS/MS
Pendimetalina GC-MS/MS
Pentacloroanilina GC-MS/MS
Pentacloroanisol GC-MS/MS
Pentaclorobenzè GC-MS/MS
Permetrin (Suma d'isomers) GC-MS/MS
Piperonil Butòxid GC-MS/MS
Pirazofos GC-MS/MS
Piridaben GC-MS/MS
Piridafention GC-MS/MS
Pirifenox GC-MS/MS
Pirimetanil GC-MS/MS
Pirimifs-etil GC-MS/MS
Pirimifs-metil GC-MS/MS
Piriproxifen GC-MS/MS
Procimidona GC-MS/MS
Profam GC-MS/MS
Profenofs GC-MS/MS
Profluralin GC-MS/MS
Prometrina GC-MS/MS
Propaclor (només precursor) GC-MS/MS
Propanil GC-MS/MS
Propetamfs GC-MS/MS
Propiconazol (suma d'isomers) GC-MS/MS
Propizamida GC-MS/MS
Protiofs GC-MS/MS
Quinalfos GC-MS/MS
Quinoxifè GC-MS/MS
Quintocè (només precursor) GC-MS/MS
Quintocè (suma de quintozè i pentacloroanilina exp. com a quintozè) GC-MS/MS
pentacloroanilina exp. com a quintozè) GC-MS/MS
Silafluofen (Silaneophan) GC-MS/MS
Simacina GC-MS/MS
Sulfotep GC-MS/MS
Tebuconazol GC-MS/MS
Tebufenpirad GC-MS/MS
Tecnaceno GC-MS/MS
Teflubenzuron GC-MS/MS
Teflutrina GC-MS/MS
Terbacil GC-MS/MS
Terbufs GC-MS/MS
Terbufs sulfona GC-MS/MS
Terbumeton GC-MS/MS
Terbutilacina GC-MS/MS
Terbutol GC-MS/MS
Terbutrina GC-MS/MS
Tetraclorvinfs GC-MS/MS
Tetraconazole GC-MS/MS
Tetradifon GC-MS/MS
Tetrametrina GC-MS/MS
Tetrasul GC-MS/MS
Tiociclam GC-MS/MS
Tiometon GC-MS/MS
Tolclofs metil GC-MS/MS
Tolilfluanida (només precursor) GC-MS/MS
Transflutrina GC-MS/MS
Triadimefon GC-MS/MS
Triasofs GC-MS/MS
Tricloronat GC-MS/MS
Triflumizol (només precursor) GC-MS/MS
Trifluralina GC-MS/MS
Vinclozolina GC-MS/MS
Zoxamida GC-MS/MS